آراتل بسیار محیط مرتب و تمیزی داره ، بیش از هر چیز دیدن نظم و انظباط در این محیط به خصوص در دوران کرونا بسیار آرامش بخش هست و مطمئن هستیم با افرادی در تماس هستیم که هر روزه از لحاظ تب و اکسیژن خون بررسی می شن ، وسایل همه استاندارد و نو هستن . من که بسیار راضی هستم از بودن در این فضا