خدمات ارزش گذاری و جذب سرمایه

با وارد شدن به استارتاپ استودیو آراتل چیزی فراتر از یک میز کار دریافت خواهید کرد.شما عضو خانواده آراتل خواهید شد، با حمایت های ما و ارتباط با افراد با تجربه و هم فکر ایده ها و پروژه های خود را خلق خواهید کرد

asets

فرایندهای سرمایه گذاری

ارائه درخواست

بررسی اولیه

ارائه به سرمایه گذاران

ارزیابی موشکافانه

انعقاد قرارداد

حمایت بعد از سرمایه گذاری

خروج