سرمایه گذاری خطرپذیر روی استارتاپ ها یکی از فعالیت هایی است که توسط مجموعه آراتل صورت می گیرد

سرمایه گذاری

مجموعه آراتل در دو مرحله پیش بذری و بذری به شناسایی استارتاپ های با پتانسیل و رشد بالا پرداخته و بر روی آن ها سرمایه گذاری می کند.

پیش بذری

بذری