قبل از اینکه این دانش و مهارت را بدست می آورم همیشه از خود می پرسیدم کسب و کارهای الکترونیکی چه طور موفق می شوند. خیلی صحیح و خطا تلاش می کردم . اما می دیدم علیرغم تلاش زیاد فقط در جنبه های فنی طراحی سایت مهارت پیدا می کنم و خبری از جنبه های تجاری آن نبود. دیگه داشتم کم کم ورشکست می شدم. همه پس اندازم تموم شده بود. 3 بار تصمیم گرفتم این کار را رها کنم تا اینکه یک شب یک دوره آموزشی به دستم رسید و فهمیدم بازاریابی دیجیتال اصولی دارد که من آن را بلد نبودم. یاد گرفتم و یاد گرفتم و سعی کردم هر چیزی را که می آموختم پیاده سازی کنم تا اینکه بالاخره جواب داد. این دوره ماحصل حداقل 5 سال آموزش و تلاش در حوزه بازاریابی دیجیتال است. هدف من این است که کمک کنم شما هم به این رشد دست پیدا کنید. کلیه اصولی که در این دوره آموزش می دهم بارها و بارها پیاده سازی کردم بنابر این روش هایی که راجع بهش صحبت می کنم 100% عملی است و در شرایط بازار ایران حتی با همه فشارها جواب می دهد. آنچه در این دوره بدست می آورید بسیار بیشتر از مبلغی است که در آن سرمایه گذاری می کنید.