خدمات مشاوره استارتاپ

حسین کاظمی
حسین کاظمیسرمایه گذار و ایده پرداز
امیر هوشنگ کمالی
امیر هوشنگ کمالیمشاور برندینگ و مارکتینگ
امید زیلوچیان
امید زیلوچیانمشاور کسب و کار
سعید سازگاری
سعید سازگاریمدیر اجرایی
امین پیرایش
امین پیرایشمشاور کسب و کار
بهنام انبارلویی
بهنام انبارلوییمشاور کسب و کار
محمد بشیر صدیقی
محمد بشیر صدیقیمشاور سرمایه گذاری
محمد رضا سبحان
محمد رضا سبحانمشاور کسب و کار
تیوان
امیرحسین عطارزاده
امیرحسین عطارزادهمشاور کسب و کار
حسام کدیور
حسام کدیورمشاور حقوقی و قرارداد ها