خدمات مشاوره استارتاپ

حسین کاظمی
حسین کاظمیسرمایه گذار و ایده پرداز
سرمایه گذار و ایده پرداز
امیر هوشنگ کمالی
امیر هوشنگ کمالیمشاور برندینگ
مدیرعامل لومینوس
امید زیلوچیان
امید زیلوچیانمشاور کسب و کار
کارایا
سعید سازگاری
سعید سازگاریمشاور کسب و کار
کارایا
امین پیرایش
امین پیرایشمشاور کسب و کار
شتاب دهنده Samsung AUT Tech
بهنام انبارلویی
بهنام انبارلوییمشاور کسب و کار
شتاب دهنده Samsung AUT Tech
محمد رضا سبحان
محمد رضا سبحانمشاور کسب و کار
تیوان