خدمات سرمایه گذاری و جذب سرمایه توسط آراتل2019-04-10T14:05:23+00:00

فرایندهای سرمایه گذاری

asets

فرایندهای سرمایه گذاری

ارائه درخواست

بررسی اولیه

ارائه به سرمایه گذاران

ارزیابی موشکافانه

انعقاد قرارداد

حمایت بعد از سرمایه گذاری

خروج